51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66
51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

Wzory umów

« powrót

Umowa najmu samochodu

2012-04-19
Umowa najmu samochodu

UMOWA

NAJMU SAMOCHODU

W dniu ... r., w ..., pomiędzy:

-           (...), zamieszkałym: (...), ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...), wydanym przez (...), posiadającym nr PESEL: (...), zwanym dalej Wynajmującym,

a

-           (...), zamieszkałym: (...), ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...), wydanym przez (...), posiadającym nr PESEL: (...), zwanym dalej Najemcą,

dalej łącznie zwanymi Stronami,

zawarta została umowa następującej treści:

 

§ 1

1.     Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do oddania w najem samochodu osobowego marki VW Passat nr rejestracyjny (...), nr VIN: (...), rok produkcji (...), kolor (...), którego jest właścicielem.

2.     Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot umowy nadaje się do celu zamierzonego przez Najemcę i znajduje się w odpowiednim stanie technicznym.

 

§ 2

1.     Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Przedmiot umowy, a Najemca przyjmuje go do używania za zapłatą czynszu.

2.     Przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wyłącznie do celów osobistych Najemcy.

 

§ 3

1.     Stan Przedmiotu umowy (wraz z wyposażeniem), stwierdzony jest w protokole przekazania sporządzonym przez Strony i zobrazowany w dołączonej do niego dokumentacji fotograficznej (załączniku do umowy).

2.     Wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy, przez przekazanie Najemcy kluczyków do pojazdu, dowodu rejestracyjnego i dowodu ubezpieczenia OC.

 

§ 4

1.     Strony ustalają dzienną stawkę czynszu z tytułu wynajmu Przedmiotu umowy na kwotę (...),- (słownie: ...) zł brutto.

2.     Czynsz określony w ust. 1 nie zawiera w sobie opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z Przedmiotu umowy przez Najemcę, w szczególności paliwa, płynów eksploatacyjnych, itp.

3.     Czynsz  określony w ust. 1 będzie płatny po każdym tygodniu korzystania z Przedmiotu umowy przez Najemcę, na podstawie faktury VAT.

4.     Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu wykonania niniejszej umowy przez Najemcę, w szczególności zwrotu Przedmiotu najmu w stanie niepogroszonym, zapłaci on Wynajmującemu kaucję w kwocie (...),- (słownie: ...), po podpisaniu niniejszej umowy, a przed przekazaniem mu Przedmiotu umowy. Kaucja zwrócona zostanie w dniu zwrotu Przedmiotu umowy przez Najemcę, lub zostanie zaliczona - w przypadku wystąpienia ku temu przesłanek - na poczet ewentualnych napraw wynikających z uszkodzeń dokonanych przez Najemcę.

 

§ 5

1.     Najemca zobowiązuje się do używania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową i jego przeznaczeniem.

2.     Wynajmującego obciążają następujące obowiązki i koszty w zakresie napraw Przedmiotu umowy: ....

3.     Najemcę obciążają następujące obowiązki i koszty w zakresie napraw Przedmiotu umowy: ....

4.     Najemca nie jest uprawniony do oddania Przedmiotu umowy w podnajem albo do bezpłatnego używania podmiotom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu zapłaci on Wynajmującemu karę umowną w kwocie (...) PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zakazu.

 

§ 6

1.     Umowa zawarta zostaje na czas określony jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

2.     Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-dniowego okresu wypowiedzenia.

3.     W przypadku rozwiązania Umowy Najemca jest zobowiązany do wydania Przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie, co zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.

 

§ 7

1.     Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.     Strony dokonują wzajemnie wszelkich doręczeń drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Odmowa przyjęcia przez drugą stronę korespondencji przesłanej drogą pocztową jest jednoznaczna z jej skutecznym doręczeniem; skutek ten następuje również w przypadku nieodebrania korespondencji pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki przez przedstawiciela operatora pocztowego.

3.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą stosowne przepisy prawa.

4.     Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla (...).

5.     Strony podają adresy do korespondencji:

(...): ............................

(...): ............................

6.     Przesłanie pisma na ostatnio wskazany adres jest równoznaczne z jego przesłaniem na właściwy adres jeżeli Strona zaniecha zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu.

7.     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

Wynajmujący:                                                              Najemca:

 

Pobierz wzór umowy

                                                                            c8758b517083196f05ac29810b924aca