51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66
bcb3303a96a92dc38c12992941de7627

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

Wzory umów

« powrót

Umowa darowizny

2012-04-19
Umowa darowizny

UMOWA DAROWIZNY

W dniu ... r., w ..., pomiędzy:

-           (...), zamieszkałym: (...), ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...), wydanym przez (...), posiadającym nr PESEL: (...), zwanym dalej Darczyńcą,

a

-           (...), zamieszkałym: (...), ul. (...), legitymującym się dowodem osobistym (...), wydanym przez (...), posiadającym nr PESEL: (...),

oraz jego małżonką:

-           (...), zamieszkałą: (...), ul. (...), legitymującą się dowodem osobistym (...), wydanym przez (...), posiadającą nr PESEL: (...),

zwanymi dalej Obdarowanym,

dalej wszyscy łącznie zwani Stronami,

zawarta została umowa następującej treści:

 

§ 1

Darczyńca niniejszym oświadcza, że daruje Obdarowanemu zmywarkę do naczyń firmy (...), nową, nieużywaną, objętą 24-miesięczną gwarancja producenta, o wartości rynkowej w chwili darowizny (...) PLN, Obdarowany zaś oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje do swojego majątku wspólnego - małżonków.

 

§ 2

  1. Darczyńca oświadcza, że jest to pierwsza darowizna, jaką czyni na rzecz Obdarowanego.
  2. Wszelkie ewentualne koszty wynikające z niniejszej umowy (w tym ewentualne opłaty publiczno-prawne) zobowiązuje się pokryć Obdarowany.  

 

§ 3

Przedmiot darowizny został Obdarowanemu wydany w dniu dzisiejszym, co kwituje on podpisując niniejszą umowę.

 

§ 4

1.     Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.     Strony dokonują wzajemnie wszelkich doręczeń drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Odmowa przyjęcia przez drugą stronę korespondencji przesłanej drogą pocztową jest jednoznaczna z jej skutecznym doręczeniem; skutek ten następuje również w przypadku nieodebrania korespondencji pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki przez przedstawiciela operatora pocztowego.

3.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą stosowne przepisy prawa.

4.     Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby (...).

5.     Strony podają adresy do korespondencji:

(...): ............................

(...): ............................

6.     Przesłanie pisma na ostatnio wskazany adres jest równoznaczne z jego przesłaniem na właściwy adres jeżeli Strona zaniecha zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu.

7.     Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Darczyńca:                                                                  Obdarowany:   

 

Pobierz wzór umowy

                                                                            c8758b517083196f05ac29810b924aca